การเป็นคนข้ามเพศนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดเจตจำนงในวิถีชีวิตทางเพศของมนุษย์ ดังนั้น ไม่ควรระบุว่าการข้ามเพศเป็นภาวะความเจ็บป่วยทางจิต เพียงเพราะเขาต้องการเป็นตนเอง (Being Trans is a Right)

Screen Shot 2017-10-21 at 12.23.19 PM.png

“การเป็นคนข้ามเพศนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดเจตจำนงในวิถีชีวิตทางเพศของมนุษย์

ดังนั้น ไม่ควรระบุว่าการข้ามเพศเป็นภาวะความเจ็บป่วยทางจิต เพียงเพราะเขาต้องการเป็นตนเอง”

ในสังคมไทยคนข้ามเพศจะเผชิญความรุนแรงการตีตราและเลือกปฏิบัติร้อยละ 38.4 โดยสถาบันที่กระทำความรุนแรงมากที่สุด คือ ครอบครัว รองลงมา คือ สถาบันการศึกษา และสถานที่ทำงาน โดยรูปแบบความรุนแรงที่พบมาก คือ ความรุนแรงทางด้านจิตใจ ผ่านคำพูด การเสียดสี ด่า ท่อ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศสภาพ รองลงมาคือการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ (Ronnapoom samakkeekarom, 2013)

เมื่อครอบครัวเริ่มสงสัยหรือรู้ว่าลูกหลานตนเองเป็นคนข้ามเพศ สิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองทำ คือ พยายามบังคับ บำบัดรักษาให้ลูกหลานตนเองกลับเป็นเพศโดยกำเนิดตามบรรทัดฐานของสังคม ผ่านวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนา เช่น การแก้กรรม การบวช เป็นต้น โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มักเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่านองค์ความรู้ทางการแพทย์ (แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย, 2015) เฉกเช่นเดียวกับครอบครัวของดิฉันและอีกหลายครอบครัว ที่ครอบครัวพาไปโรงพยาบาลจิตเวช แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แพทย์ทุกคนจะเข้าใจถึงวิถีชีวิตทางเพศสภาพของคนข้ามเพศ เพราะแพทย์เองก็ถูกบอกและสอนมาจากองค์ความรู้ที่มีอคติที่บอกว่าคนข้ามเพศเป็นการเบี่ยงเบน เป็นความผิดปกติในการรับรู้เพศของตน ทำให้การวินิจัยและการรักษาไม่ได้เคารพถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพและสร้างความเครียดและกดดันให้คนข้ามเพศ

เพียงเพราะความความรักแต่ปราศจากความรู้และความเข้าใจเรื่องสิทธิทางเพศและเพศสภาพ ทำให้คนข้ามเพศเผชิญต่อความเครียดและกดดันจากการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ ดังนั้น เนื่องในวัน The International Day of Action for Trans Depathologization เราอยากจะบอกให้คุณหมอ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจว่า บนโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่เพศชายและเพศหญิง หากแต่ดำรงอยู่บนความแตกต่างหลากหลายของมนุษยชาติ และการที่เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากบรรทัดฐานเรื่องเพศของสังคมนั้นจึงไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต เราควรเรียนรู้และยกรับเรื่องนี้ให้เกิดเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน โดยปราศจากอคติทางเพศ อันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

 The terminology of sexual diversity in family project, 2013, Ronnapoom samakkeekarom, Foundation for SOGI Rights and    justice (FOR-SOGI)

แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย, 2015, The foundation of transgender alliance for human rights

 

Being Trans is a Right: The right to self-determination and freedom of expression

We do not think that being trans is a disease

 Written by: Note Jetsada Taesombat, The foundation of transgender alliance for human rights

Among Thai trans people, 38.4% have experienced violence and discrimination with most of this happening at the home, second most prevalent in school, and lastly in the workplace. Most of the violence is verbal harassment with sexual harassment being second most prevalent (Ronnapoom samakkeekarom, 2013).

When family know that their kids are trans they first try to force them into conversion therapies, they aren’t comfortable for many reasons, religion is one of those. Some families send trans people to be a novice monk because they see being trans as and impact of bad karma. But it’s not only religion, middle class families take trans people to mental hospitals or asylums which have a very negative social perception in Thailand. Going to one means that you’re mad or crazy.

Medical doctors don’t understand trans people, trans identities or trans rights. Medical schools misteach this information using old sexual development theories such as Sigmund and Freud which creates bias among doctors. So a diagnosis has a negative impact on two levels: in Buddhism trans people are seen as second class citizens and then a doctor also tells a trans person that they are disordered. It makes trans people feel bad and it makes it hard to be part of yourself, causing depression and discomfort.

The International Day to Stop Trans Pathologisation is a good day because we can speak to let doctors, our parents, and teachers know that there is not just male and female, there is gender diversity. We need to respect all people and respective it isn’t just about race, gender, political feelings, or ability. It’s about creating goodwill in society.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------The terminology of sexual diversity in family project, 2013, Ronnapoom samakkeekarom, Foundation for SOGI Rights and    justice (FOR-SOGI)

 

Please feel free to share your story or any comments about how pathologisation has impacted your life or the life of ones you love at hello@weareaptn.org.

Show your support for depathologisation by adding a special filter to your Facebook profile that says ‘Being trans Is not a disease” in different languages below!

Bahasa malay: www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/1973394936282575/

Chinese: www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/757932371058665/

English: www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/374483992985581/

Mongolian: http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/661702180704105/

Nepali: www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/767590923424317/

Tetu: www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/1460920637330818/

Thai: www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/1926796440680582/